Oświadczenie Grupy EGGER ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

W nawiązaniu do wydanego dn. 05.02.2018 oświadczenia Grupy EGGER ws. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie pragniemy poinformować, że zostało ono przygotowane w oparciu o opinię prawną wydaną przez kancelarię świadczącą stałe doradztwo prawne na rzecz EGGER Biskupiec sp. z o.o. oraz w oparciu o opinie prawne sporządzone przez uznane wybitne autorytety w dziedzinie prawa administracyjnego i cywilnego. Pełna treść opinii profesorskich została udostępniona właściwym organom. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie nie dotyczy pozwolenia na budowę, ale decyzji wojewody stanowiącej rozstrzygnięcie formalne, które nie nadaje się do wykonania, nie rodzi żadnych praw, jak też nie nakłada obowiązków. Jednocześnie oświadczamy, że 22.02.2018 r. inwestor złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na rozprawę. W związku z tym, postępowanie sądowe w sprawie wyżej opisanej kwestii formalnej nie zostało prawomocnie zakończone.

Wszystkie uzyskane opinie jednoznacznie wskazują, że pozwolenie na budowę wydane dla Horizont Project Development Sp. z o. o. (aktualnie EGGER Biskupiec Sp. z o. o.) nie utraciło przymiotu ostateczności, a także nie została wstrzymana jego wykonalność, a inwestor wciąż ma prawo kontynuować prace budowlane, ponieważ wyrok WSA jest nieprawomocny. Jednocześnie opinie stwierdzają, że przepis art. 152 § 1 p.p.s.a. nie znajduje zastosowania do decyzji będącej przedmiotem wyroku WSA, ani do pozwolenia na budowę.

Uzyskane przez EGGER opinie prawne jasno określają, że firma EGGER Biskupiec Sp. z o. o. może kontynuować prace budowlane. 

 

Waldemar Zawiślak

EGGER Biskupiec Sp. z o. o.

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2022 | Imprima